Baker Tilly | Nye regler om renter ved moms- og afgiftskorrektioner
416 aerial 1920x468px

Nye regler om renter ved moms- og afgiftskorrektioner

22 juni, 2023

Ventetiden er forbi, og alt er nu lagt an på, at de nye regler om opkrævning af renter ved korrektion af moms og afgifter, for tidligere perioder, træder i kraft den 1. juli 2023 og har virkning for krav, der opstår på denne dato eller senere. Reglerne finder således anvendelse på afregningsperioder, der ligger såvel før som efter lovens ikrafttræden.

Det er i høj grad vigtigt, at de beløb, der indberettes, er korrekte, da korrektioner, der forhøjer afgiftsgrundlaget vil blive pålagt renter fra den oprindelige indberetnings- og indbetalingsfrist for den oprindelige afregningsperiode, hvor moms- eller afgiftsbeløbet retmæssigt burde være angivet.  

Fremadrettet vil fejl i Skattestyrelsens favør skulle forrentes med en rente på 0,7 % pr. løbende måned. Så indsender virksomheden af egen drift en efterangivelse med en korrektion i Skattestyrelsens favør, vil man blive opkrævet renter. Tilsvarende gælder, hvis en kontrolsag gennemført af Skattestyrelsen munder ud i en forhøjelse af afgiftstilsvaret.

Der beregnes derimod ikke renter af korrektioner, der er i virksomhedens favør. Det betyder, at hvis en virksomhed ikke foretager korrekt periodisering af momsen, og Skattestyrelsen efterfølgende ved en kontrol vælger at korrigere angivelserne, så periodiseringen er korrekt, så tilskrives der kun renter på de korrektioner, der er i Skattestyrelsens favør. Herved bliver virksomheden opkrævet renter af korrektionerne, uagtet at den samlede ændring af moms- og afgiftstilsvaret kan være 0 kr.

Da renten tilskrives månedligt, svarer det til en årlig rente på 8,7 %. Renten af efterangivelserne er ikke skattemæssigt fradragsberettiget, hvilket medfører, at renten dermed svarer til 11 % før skat.

Det er derfor vigtigt, at virksomheden inden 1. juli 2023 sikrer, at der indberettes og betales de rigtige moms- og afgiftsbeløb, tages de rigtige fradrag og foretages korrekt periodisering af afgiftsgrundlaget, idet reglerne også finder anvendelse på opkrævning af skatter og afgifter vedrørende perioder, der ligger før lovens ikrafttræden. I modsat fald kan renterne hurtigt løbe op i væsentlige beløb.

Virksomheder samt Skattemyndighederne har altid mulighed for at korrigere fejl i momsangivelsen tre år tilbage i tid, også kaldet ordinær genoptagelse. Der er dog i særlige situationer også mulighed for ekstraordinær genoptagelse, hvor der kan ske korrektion af momsangivelsen ti år tilbage i tid. Dette sker normalt kun på Skattestyrelsens initiativ og forudsætter, at virksomheden har handlet minimum groft uagtsomt. Hvis afgiftstilsvaret genoptages ti år tilbage i tid, kan det medføre rentebeløb af en betydelig størrelse samt risiko for en bøde.

Særligt for virksomheder med delvis momsfradragsret

Virksomheder med delvis fradragsret for moms har en særlig udfordring, fordi fradragsretten først kan opgøre ”på bagkant”, altså efter regnskabsårets udløb. For at sikre at disse virksomheder ikke bliver straffet af de nye renteregler, er der vedtaget en model, hvor fradragsretten endeligt opgøres efter regnskabsårets udløb, og reguleringen medtages i den momsangivelse, der vedrører den 6. måned efter regnskabsårets udløb. For en virksomhed med kalenderåret som regnskabsår betyder det, at reguleringen skal foretages i den momsangivelse, der dækker juni måned.

Reglen får virkning fra 1. juli 2023 og vil gælde for regnskabsår, der påbegyndes efter den 1. juli 2023. Det betyder for virksomheder med kalenderåret som regnskabsår, at reguleringer som følge af den endelige opgjorte momsfradragsprocent for regnskabsåret 2024 skal angives i den afgiftsperiode, der dækker juni 2025.

Kontakt os

Hos Baker Tilly står vi klar til at hjælpe dig.

Kontakt
Jeanette Bjørk Kolding
VAT Manager

Relateret indhold

Nyhed Mød en medarbejder
19 april, 2024
Case study Digitalisering Produktionsvirksomheder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering Frivillige kæder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering af virksomhedsfunktioner
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8 februar, 2024
Nyhed
Henrik Sadolin Jørgensen • 23 januar, 2024
Event Rådgivning Revision Moms Digitalisering
Thomas Clausen • 7 december, 2023
Nyhed Rådgivning Digitalisering
Mazdak Rahimzadeh • 24 oktober, 2023
Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag