Baker Tilly | Forretningsbetingelser
48 AERIAL

Forretningsbetingelser

Baker Tillys forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser gældende fra den 23. august 2022 for Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35257691. Disse forretningsbetingelser er gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1. Aftalen og parterne

1.1. De i aftalebrevet angivne vilkår og eventuelle senere skriftlige ændringer hertil samt nærværende forretningsbetingelser udgør den samlede aftale (”Aftalen”) mellem kunden og Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab (fremefter benævnt ”Baker Tilly Denmark”).

1.2. Parterne i Aftalen er Baker Tilly Denmark og kunden, og ingen af disse må transportere eller overdrage rettigheder eller pligter i medfør af Aftalen eller dele af denne til andre, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

1.3. Baker Tilly Denmark kan, efter skriftlig meddelelse til kunden, inddrage andre Baker Tilly medlemsfirmaer til at bistå med levering af ydelsen i medfør af Aftalen. Når et andet Baker Tilly medlemsfirma bistår Baker Tilly Denmark med at levere ydelsen, er Baker Tilly Denmark ansvarlig for denne i enhver henseende. Kundens kontraktforhold er alene til Baker Tilly Denmark, der i forhold til kunden har forpligtet sig til at levere den aftalte ydelse.

1.4. Ved indgåelse af Aftalen med Baker Tilly Denmark accepterer kunden, at der ved uenighed mellem Baker Tilly Denmark og kunden om den indgåede Aftale eller om ydelsen, som leveres i medfør af Aftalen, alene kan rejses krav eller indledes retslige skridt over for Baker Tilly Denmark – ikke over for andre Baker Tilly medlemsfirmaer.

1.5. Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab, som driver virksomhed under navnet Baker Tilly, er et uafhængigt medlem af Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited er et engelsk selskab. Baker Tilly International leverer ingen professionelle ydelser til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig og uafhængig juridisk enhed, og hvert firma betegner sig selv som sådan. Baker Tilly Denmark er ikke agent for Baker Tilly International og har ikke bemyndigelse til at tegne Baker Tilly International eller til at handle på vegne af Baker Tilly International. Hverken Baker Tilly International, Baker Tilly Denmark eller noget andet medlemsfirma af Baker Tilly International er forpligtet i forhold til hinandens handlinger eller udeladelser. Navnet Baker Tilly og det tilhørende logo anvendes under licens fra Baker Tilly International Limited.

1.6. Ved uoverensstemmelse mellem vilkår angivet i aftalebrevet og nærværende forretningsbetingelser gælder aftalebrevet forud for forretningsbetingelserne.

1.7. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre eller egne forretningsbetingelser anses ikke som fravigelse af Aftalen og nedenstående betingelser, medmindre Baker Tilly Denmark skriftligt har accepteret disse.

2. Opgavens afgrænsning og udførelse

2.1. Baker Tilly Denmarks ydelse (i det følgende kaldet ”ydelsen”) er beskrevet i aftalebrevet.

2.2. Baker Tilly Denmark vil bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre kunden og Baker Tilly Denmark udtrykkeligt og skriftligt har aftalt et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoer, som Baker Tilly Denmark har angivet, f.eks. i aftalebrevet, alene ansat skønsmæssigt.

2.3. Alle ydelser udføres af Baker Tilly Denmark i overensstemmelse med retningslinjer udstedt af FSR og de for revisorer lovfæstede regler.

2.4. Baker Tilly Denmark er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter, præsentationer eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er afleveret i endelig form til kunden.

2.5. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Yderligere arbejde, som Baker Tilly Denmark udfører i forbindelse med en ændring af opgaven, vil være omfattet af Aftalen og underlagt dens vilkår, dog med forbehold for justering af Baker Tilly Denmarks honorar samt tidsplanen.

3. Samarbejde

3.1. Parterne skal gensidigt holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende opgavens udførelse.

3.2. Kunden skal udpege en kvalificeret person, som kan træffe alle beslutninger på ledelsesplan for så vidt, angår Aftalen.

3.3. Kunden skal loyalt samarbejde med Baker Tilly Denmark om løsning af opgaven, herunder rettidigt foranledige, at Baker Tilly Denmark får adgang til alle kundens data, oplysninger og medarbejdere, som er nødvendige for levering af den aftalte ydelse, samt straks oplyse Baker Tilly Denmark om evt. forslag, udvikling eller andre forhold eller problemstillinger der, efter kundens vurdering, er væsentlige for Baker Tilly Denmarks løsning af opgaven og levering af den aftalte ydelse. Enhver retsvirkning i forhold til et eventuelt tab pga. kundens manglende oplysninger efter denne bestemmelse, kan ikke blive pålagt Baker Tilly Denmark.

4. Fortrolighed og lovgivning

4.1. Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt alle oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med opgavens udførelse fortroligt.

4.2. Baker Tilly Denmarks medarbejdere er underlagt de til enhver tid gældende regler for godkendte revisorer om tavshedspligt, hvorfor alle henvendelser og opgaver behandles under iagttagelse af tavshedspligten.

4.3. Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger, (i) som er offentligt kendt, (ii) som modtageren allerede er bekendt med, (iii) som er videregivet fra tredjemand uden begrænsninger, (iv) som er uafhængigt udviklet, eller (v) som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav eller en kendelse.

4.4. Baker Tilly Denmark er desuden forpligtet til at opfylde kravene i den til enhver tid gældende lovgivning, der udspringer af EU’s direktiver om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger. I situationer, hvor Baker Tilly Denmark på baggrund af ydet assistance, rådgivning mv. efter danske eller udenlandske regler er forpligtet til at indberette oplysninger om en ordning til myndighederne, kan Baker Tilly Denmark gøre dette uden samtykke fra kunden. Desuden kan Baker Tilly Denmark udveksle indberetningspligtige oplysninger med andre Baker Tilly medlemsfirmaer i den udstrækning, at dette er nødvendigt for at opfylde indberetningsreglerne. Kunden vil dog i forbindelse med indberetningen blive oplyst om, at denne er sket. Eventuel tid anvendt på overholdelse af reglerne om obligatorisk indberetning af grænseoverskridende ordninger til myndighederne faktureres efter medgået tid på baggrund af Baker Tilly Denmarks til enhver tid fastsatte timesatser.

4.5. Uanset den i punkt 4.1. nævnte bestemmelse er Baker Tilly Denmark berettiget til at videregive kundens fortrolige oplysninger og materiale til den eller de Baker Tilly medlemsfirmaer, som bistår med levering af ydelsen.

4.6. Hverken kunden eller Baker Tilly Denmark må offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

4.7. Efter ydelsens levering har Baker Tilly Denmark ret til loyalt at henvise til kunden og opgaven ved brug af kundens navn og logo i forbindelse med f.eks. afgivelse af tilbud, præsentationer eller undervisning, medmindre kunden udtrykkeligt forbyder dette.

5. Persondatapolitik og hvidvask

5.1. Baker Tilly Denmark er forpligtet til at opfylde kravene i den til enhver tid gældende Persondatalovgivning. Baker Tilly Denmark respekterer fuldt ud sine kunders ønske om hemmeligholdelse af personlige oplysninger. Baker Tilly Denmarks indsamling og håndtering af personoplysninger sker derfor i overensstemmelse med Persondatalovgivningen. Vi indsamler og opbevarer kun de personoplysninger om vores kunder, som er nødvendige for at sikre, at vores kunder modtager en professionel og korrekt behandling.

5.2. Baker Tilly Denmark videregiver ikke sine kunders personoplysninger til tredjemand uden sine kunders samtykke. Dog kan Baker Tilly Denmark videregive sine kunders personoplysninger til andre Baker Tilly medlemsfirmaer, i den udstrækning dette er nødvendigt for, at vi kan varetage kundens interesser og levere den aftalte ydelse.

5.3. Baker Tilly Denmark er underlagt reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask mm., hvorfor Baker Tilly Denmark skal indhente oplysninger om kundens identitet. Derfor kan Baker Tilly Denmark anmode kunden om kopi af pas, kørekort, sygesikringsbevis el.lign.

5.4. Materiale udleveret fra kunden opbevares som udgangspunkt i 5 år i overensstemmelse med skatte- og bogføringslovgivningens regler.

6. Elektronisk kommunikation

6.1. Medmindre andet fremgår af Aftalen, er begge parter indforstået med anvendelse af elektronisk kommunikation via f.eks. e-mail af alle dokumenter og meddelelser, der vedrører Aftalen.

6.2. Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation er usikker, og at data kan blive ødelagt, at meddelelser ikke altid leveres omgående (eller overhovedet) eller kommer til uvedkommendes kendskab.

6.3. Elektroniske meddelelser er sårbare over for computervirus. Hver part er ansvarlig for at beskytte sine egne systemer og interesser. Baker Tilly Denmark er ikke ansvarlig over for kunden for evt. tab eller skade, som måtte opstå som følge af Baker Tilly Denmarks brug af internettet, kundens netværk, programmer, elektroniske data eller andre systemer.

7. Interessekonflikt

7.1. Det er Baker Tilly Denmarks praksis at kontrollere, om der foreligger interessekonflikter, før Baker Tilly Denmark påtager sig en opgave. Baker Tilly Denmark leverer mange forskellige professionelle ydelser til kunder, og Baker Tilly Denmark kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en konflikt med kundens interesser, straks afdækkes, men Baker Tilly Denmark vil bestræbe sig derpå.

7.2. Baker Tilly Denmark henstiller til, at kunden, hvis denne er eller bliver opmærksom på mulige interessekonflikter, som kan påvirke opgaven, straks giver Baker Tilly Denmark meddelelse herom.

7.3. Hvis en potentiel eller aktuel konflikt er identificeret, og Baker Tilly Denmark vurderer, at kundens interesse kan varetages tilstrækkeligt sikkert ved iværksættelse af relevante procedurer, vil Baker Tilly Denmark drøfte og aftale sådanne procedurer med kunden.

8. Honorarer, udgifter og betalingsbetingelser

8.1. Baker Tilly Denmarks honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med aftalebrevet.

8.2. Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale med kunden om beregning af honorar, beregnes det på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for de partnere og medarbejdere, der har udført opgaven.

8.3. Baker Tilly Denmarks angivelse af et honorar ved aftaleindgåelsen er udtryk for et skøn ud fra de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selvom der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Baker Tilly Denmark berettiget til i følgende situationer at beregne honorar for den mertid, som Baker Tilly Denmark skal anvende på levering af ydelsen, hvor det viser sig efter Aftalens indgåelse, at (a) forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret, eller at (b) forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og at disse omstændigheder i (a) og (b) kan tilskrives kunden. I tilfælde af udvidelse eller indskrænkning af den aftalte ydelse henvises til punkt 2.5. i disse betingelser.

8.4. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger, indkvartering, leveomkostninger, publikationer, data, gebyrer til offentlige institutioner m.v. skal betales af kunden ud over honoraret. Honorar til eksterne rådgivere og specialister, der engageres af kunden, betales direkte af denne og er Baker Tilly Denmark uvedkommende.

8.5. Honorar til underleverandører, som er engageret af Baker Tilly Denmark, udgør ikke en del af Baker Tilly Denmarks honorar, men faktureres kunden som almindeligt udlæg.

8.6. Baker Tilly Denmark forbeholder sig retten til årligt at pristalsregulere honoraret med nettoprisindekset, dog minimum 3%.

8.7. Betalingsbetingelserne er 10 dage netto kontant, herefter beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned.

8.8. Baker Tilly Denmark kan efter omstændighederne kræve et rimeligt depositum i forbindelse med indgåelse af en aftale.

8.9. Baker Tilly Denmark er berettiget at opkræve acontohonorar for opgaver, der løber over mere end tre måneder.

9. Rettigheder

9.1. Hver part bevarer sine rettigheder, som bestod før påbegyndelse af ydelsen, uanset at disse rettigheder indgår i ydelsen, og ingen part opnår nogen rettighed til den anden parts rettigheder, der bestod forud for Aftalen.

9.2. Baker Tilly Denmark har ejendomsretten til enhver form for immaterielle rettigheder, produkter og materiale, der fremkommer som led i frembringelsen af ydelsen.

9.3. Kunden har ret til at anvende ydelsen, der leveres i medfør af Aftalen, internt i sin organisation. Brugsretten omfatter dog ikke eventuelle modeller og metoder eller lignende, som er anvendt i forbindelse med ydelsens udførelse, og som tilhører Baker Tilly Denmark.

9.4. Ydelsen, som Baker Tilly Denmark har leveret til kunden, må ikke videregives til tredjemand. Ydelsen må alene anvendes til eget brug og til det formål, der er angivet i aftalebrevet, medmindre Baker Tilly Denmark skriftligt har givet samtykke til andet, eller hvis dansk lovgivning eller retslig afgørelse pålægger/giver kunden ret til en sådan videregivelse.

9.5. Baker Tilly Denmark påtager sig ikke ansvar eller forpligtelser i tilfælde af, at ydelsen bruges til andet formål end det i aftalebrevet anførte.

10. Misligholdelse

10.1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen.

10.2. Kundens betalingsmisligholdelse er altid væsentlig.

10.3. Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

10.4. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punkt 11 om ansvarsbegrænsning.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1. Baker Tilly Denmark er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger.

11.2. Baker Tilly Denmark er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser, der skyldes omstændigheder, der ligger uden for Baker Tilly Denmarks rimelige kontrol, herunder sygdom og uarbejdsdygtighed hos de med Aftalen involverede personer, strejker, lockout og lignende.

11.3. Baker Tilly Denmark er ikke ansvarlig for beskadigelse, bortkomst af data eller krav fra tredjemand, der vedrører brug af IT-systemer, stillet til rådighed af kunden. Dette gælder dog ikke, hvor skaden skyldes uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser begået af Baker Tilly Denmarks medarbejdere.

11.4. Baker Tilly Denmark hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, herunder advokater m.v., som Baker Tilly Denmark efter aftale med kunden har overladt dele af opgaven til.

11.5. Baker Tilly Denmark er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste, tab af data, konventionalbod og dagbod eller tilsvarende.

11.6. Baker Tilly Denmark kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Baker Tilly Denmark.

11.7. I forbindelse med formuleringen af en eventuel anbefaling, konklusion, rapport, præsentation eller andet produkt, som en del af ydelsen, er Baker Tilly Denmark berettiget til mundtligt at drøfte ideer med kunden eller at forevise kunden udkast til sådanne produkter. Baker Tilly Denmark kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af færdiggjorte produkter.

11.8. Baker Tilly Denmark påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af Baker Tilly Denmark leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Baker Tilly Denmarks forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Baker Tilly Denmark med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Baker Tilly Denmark som følge af kundens misligholdelse af Aftalen.

11.9. Baker Tilly Denmarks erstatningsansvar begrænses til at udgøre 3 x det aftalte årlige honorar for den aftalte ydelse, medmindre andet fremgår af Aftalen. Begrænsninger i ansvaret i medfør af Aftalen gælder i forhold til alle Baker Tilly medlemsfirmaer, som var de direkte parter i Aftalen, i overensstemmelse med pkt. 1.3.

12. Ophør af Aftalen

12.1. Hvis ydelsen er en revisionsopgave, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

12.2. Medmindre andet er aftalt, kan begge parter opsige Aftalen med et varsel på én måned. Opsigelsen skal meddeles skriftligt.

12.3. Ved kundens opsigelse af Aftalen skal kunden betale Baker Tilly Denmark for de indtil opsigelsen leverede ydelser og/eller endnu ikke afregnet tidsforbrug samt alle påløbne omkostninger og udlæg, ligesom kunden skal betale Baker Tilly Denmark rimelige omkostninger affødt af opsigelsen.

12.4. Medmindre Aftalen opsiges tidligere i overensstemmelse med ovennævnte, ophører den, når ydelsen er leveret.

12.5. Eventuelle bestemmelser i Aftalen, der enten udtrykkeligt eller i kraft af deres karakter rækker ud over tidspunktet for ophøret af Aftalen, skal, uanset hvad der er anført ovenfor, fortsat gælde efter ophør.

13. Forsikring

13.1. Baker Tilly Denmark er forsikret i overensstemmelse med lovgivningens regler for godkendte revisorer.

14. Enkeltbestemmelsers ugyldighed

14.1. Skulle en eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser blive kendt ugyldige, gælder de resterende bestemmelser stadig.

15. Lovvalg og værneting

15.1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole.

Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag