Udvidet gennemgang og review

Der har i mange år været tradition for revisionspligt for alle selskaber i Danmark. Dette krav er de seneste år blevet lempet for alle selskaber i regnskabsklasse B, der nu har mulighed for at vælge erklæring om udvidet gennemgang som et alternativ.
Udvidet gennemgang sidestilles som udgangspunkt med en gennemgang (review) af årsregnskabet efter de internationale standarder med følgende supplerende handlinger:
  • Kontrol af tinglysningen for at kontrollere ejerskab over aktiver og oplysninger om forpligtelser
  • Indhente engagementsbekræftelser fra banker og andre kreditinstitutter for at kontrollere indeståender, gæld og sikkerhedsstillelser
  • Forespørge selskabets advokat om igangværende retssager, søgsmål mv. for at sikre, at disse oplyses i regnskabet
  • Stikprøvevis at sikre, at indberetning af skat, moms og andre afgifter er foretaget korrekt og rettidigt
  • Udvidet gennemgang kan specielt være relevant for ejerledede virksomheder, og vi anbefaler, at udvidet gennemgang overvejes som et alternativ til den traditionelle revision. Det rigtige valg for den enkelte virksomhed vil dog afhænge af flere forhold, herunder f.eks. interessenter, kompleksitet og virksomhedens økonomiske situation

Overvejer du udvidet gennemgang, anbefaler vi, at du kontakter Baker Tilly for at få en nærmere drøftelse herom.

Kontakt

Ole Schmidt

Ole Schmidt

Registreret revisor, Partner